اسامی روسای اتاق‌های بازرگانی عراق

 
اطلاعات سازمان های دولتی

نام سازمان آدرس وب سایت
ریاست جمهوری http://www.iraqipresidency.net
نخست وزیر http://www.pmo.iq
هیات وزیران http://www.cabinet.iq
مجلس نمایندگان http://www.parliament.iq
وزارت بازرگانی http://www.mot.gov.iq
وزارت صنایع و معادن http://www.industry.gov.iq
وزارت امور خارجه http://www.mofa.gov.iq
وزارت دفاع http://www.mod.mil.iq
وزارت نفت http://www.oil.gov.iq
وزارت ارتباطات http://www.moc.gov.iq
وزارت برق http://www.moelc.gov.iq
وزارت راه و ساختمان http://www.moch.gov.iq
وزارت آموزش و پرورش http://www.moedu.gov.iq
دادگاه عالی قضایی http://www.iraqja.iq
وزارت دارایی http://www.mof.gov.iq
وزارت کشور http://www.moi.gov.iq
بورس سهام عراق http://www.isx-iq.net
وزارت ترابری http://www.motrans.gov.iq
وزارت کشاورزی http://www.moagr.org
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی http://www.mohesr.gov.iq
وزارت برنامه ریزی http://www.mop.gov.iq
وزارت دادگستری http://www.moj.gov.iq
وزارت آوارگان و مهاجرین http://www.momd.gov.iq
وزارت بهداشت http://www.moh.gov.iq
وزارت محیط http://www.moen.gov.iq
کمیسیون نظارت http://www.nazaha.iq
شهرداری بغداد http://www.amanatbaghdad.gov.iq
وزارت کار و امورشهری http://www.molsa.gov.iq
وزارت منابع آب http://www.mowr.gov.iq
وزارت حقوق بشر http://www.humanrights.gov.iq
وزارت گردشگری http://iraq.tourism-board.com
وزارت علوم و فن آوری http://www.most.gov.iq
بانک مرکزی عراق http://www.cbi.iq