کشور عراق ظرفیت و منابع فراوانی برای بازسازی و توسعه دارد. این بازسازی و توسعه سریع و روزافزون بوده و تعدد پروژه های مشاوره مهندسی، طراحی، مدیریت پیمان و پیمانکاری علاقه مندان به این حوزه را جلب می نماید. ما در گروه الرافدین بر آنیم که با جذب دمات فنی و مهندسی از سایر کشور های جهان، ظرفیت های گسترش مهندسی عراق را بارور سازیم.

بهترین بسترساز برای حضور شما
گروه الرافدین با بهره گیری از تخصص مربوطه و ارتباطات  ویژه معرف، راهنما، بسترساز و همراه شما در پروژه های مهندسی و پیمانکاری است. ما با ارائه خدمات با بالاترین کیفیت در بخش های شناسایی و ارزیابی اولیه و معرفی و ارجاع پروژه ها و مناقصات، همراهی و سازماندهی تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی مهندسی و فنی محلی در کنار سایر خدمات توانسته ایم گامی بزرگ و ارزنده برای علاقه مندان به این حوزه برداریم.
معرفی خدمات دپارتمان فنی و مهندسی


شناسایی و ارزیابی پروژه ها

 


ساماندهی فرایند اداری پروژه

 


بسترسازی و تجهیزکارگاه