امسال ٧٢١ شرکت داخلی و خارجی در اربیل ثبت شده اند

امسال ٧٢١ شرکت داخلی و خارجی در اربیل ثبت شده اند
باس نیوز: مدیر ثبت شرکت¬ها در وزارت بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان اعلام کرد، با وجود شیوع ویروس کرونا امسال صدها شرکت
داخلی و خارجی در اربیل ثبت شده¬اند.
پشتیوان ورتی، مدیر ثبت شرکت¬ها در وزارت بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان اعلام کرد: ''با وجود شیوع ویروس کرونا شرکت¬های زیادی
ثبت شده¬اند و از آغاز سال ٢٠٢٠ تاکنون حدود ٧٠٠ شرکت داخلی و ٢١ نمایندگی شرکت¬های خارجی در استان اربیل ثبت شده¬¬اند.
او افزود: ''اغلب شرکت¬هایی که اکنون ثبت شده¬اند در زمینه بازرگانی عمومی و امور اقامت خارجی¬ها کار می¬کنند و اکثر نمایندگی¬های
شرکت¬های خارجی نیز نمایندگی شرکت¬هایی از ترکیه و شرکت¬هایی از دیگر کشورها هستند.''


تاریخ خبر: هفته اول آذرماه 1399