این فرم جهت ایجاد ارتباط موثر و آگاهانه طراحی شده است و سه هدف ذیل را دنبال می کند:
1- دریافت اطلاعات مشتری
2- شناسایی اولیه نیازهای مشتری
3- دریافت درخواست برگزاری جلسه
با تکمیل هرچه بهتر این فرم ما را در ارائه خدمت مناسب تر به شما متقاضی عزیز یاری خواهد کرد.