لیست عدل بندی (Packing List) یا پکینگ لیست چیست ؟
لیست عدل بندی یکی از اسنادی است که فروشنده باید برای خریدار تهیه و تنظیم نماید و در تاریخ مقرر به همراه سایر اسناد برای ایشان ارسال کند. این لیست بیان گر تعداد و نوع بسته بندی ها و هم چنین وزن خالص و ناخالص کل سفارش است. نمونه یک لیست عدل بندی در زیر آورده شده است و هر یک از قسمت ها، طبق شماره، توضیح داده شده است.
Packing Listمعمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود دارند که به امر بسته‌بندی کالا مبادرت نموده و فهرستی از محتویات بسته‌ها و نوع بسته‌ها را تهیه می‌نمایند.
زمانی که کالا یکنواخت، یعنی ‌بسته‌بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان باشند و این موضوع در فاکتور فروش کالا نیز به صراحت قید شده باشد و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار شود نیازی به ارائه لیست عدل‌بندی نمی‌باشد.
اطلاعاتی که در متن فهرست عدل‌بندی ( Packing List) درج می‌شود عبارت‌اند از:
نام و آدرس کامل فروشنده
نام، آدرس، تلفن و فکس خریدار
نام و آدرس فردی که پس از رسیدن کالا به مقصد باید مطلع شود.
کشور و محل بارگیری کالا
کشور و محل تخلیه کالا
شماره و تاریخ صدور فاکتور
در صورتی که خرید از طریق اعتبار اسنادی انجام گیرد، شماره LC در این قسمت نوشته می شود.
نحوه پرداخت از نظر نقدی بودن یا اعتبار اسنادی در این قسمت مشخص می شود.
شماره قرارداد
نام و شرح کالاهای قرارداد
مقدار هر ردیف کالا با ذکر واحد اندازه گیری
وزن خالص کالاهای قرارداد
وزن ناخالص کالاها به همراه بسته بندی آنها
در این ردیف جمع مقدار، وزن خالص و وزن ناخالص ستون های فوق نوشته خواهد شد.

در این قسمت توضیح کاملی از بسته بندی ها از نظر تعداد و نوع آنها ارائه می شود...
فهرست عدل‌بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.